یکشنبه 25 دی‌ماه سال 1384
؛نیما یوشیج ؛

خداوندا خداوندا!!

تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است

چه زجری میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد

                  همه گویند

عجب این طفل خندان است                           !!  

عجب این طفل شکران است                            !!

ولی یاران نمیدانند که من                                                 

دریایی از دردم                 

                  به ظاهر که چه میخندم ولی اندر سکوتم

                                                       تلخ  ،  

                                                                                   می گریم                                              ...